The 1ST National Olympiad on Astronomy and Astrophysics  held on 07.07. 2007

Centre: University of Jaffna
Medium: Tamil

Index No. Mr/Miss Full name Marks %
J/0001 Miss Madona Hashanthy Sriskandarajah 18
J/0002 Mr. Sahathevan Vithoosan 22
J/0003 Mr. Balasubramaniam Janarthanan 10
J/0004 Mr. Navaratnam Navarajakumaran 20
J/0005 Mr. Mahathevan Brunthavan 18
J/0006 Mr. Shanthanayagam Nishanthan 18
J/0007 Ms. Abhiramie Yoheswaran 22
J/0008 Miss Karthiya Sakthivel 26
J/0009 Miss Dharshnee Kunachandran 22
J/0010 Miss Vijitha Srinadorajan 10
J/0011 Mr. Sithamparanathan Paraneetharan 18